Program

Otwarcie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Gospodarki Komunalnej im. Beketowa w Charkowie

Otwarcie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Gospodarki Komunalnej im. Beketowa w Charkowie

06-Jun-2014

3 czerwca 2014 roku w charkowskim. Uniwersytecie Gospodarki Komunalnej im. Beketowa otwarto akademicki inkubator przedsiębiorczości. Wydarzenie to było kolejnym etapem realizowanego przez Fundację PAUCI wspó lnie z uniwersytetem projektu „Charkowski inkubator przedsiębiorczości szansą dla absolwentów kursów zawodowych miejscowych uczelni”

Studenci i absolwenci wyższych uczelni często nie decydują się na realizację pomysłów dotyczących rozwinięcia własnego biznesu ze względu na brak doświadczenia i kapitału początkowego. Pokonanie tej bariery jest jednym z warunków rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Projekt realizowany przez Fundację PAUCI i uniwersytet, a współfinansowany ze środków programu współpracy rozwojowej MSZ Polski odpowiada na powyższe wyzwania.

Beneficjenci projektu: studenci,  absolwenci i młodzi pracownicy Uniwersytetu im. Beketowa.

Cele działania inkubatora przedsiębiorczości:
Wspieranie rezydentów inkubatora w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej od pomysłu do generowania dochodu i rozwoju przedsiębiorstwa. Usługi dostępne dla rezydentów:

- Pomoc w stworzeniu firmy przy wykorzystaniu technologii innowacyjnych
- Wsparcie działalności nowostworzonych firm do momentu osiągnięcia stabilnej pozycji na rynku.
- Promocja przedsiębiorczości w środowisku akademickim
- Konsultacje świadczone przez mentorów projektu
- Szkolenia odpowiadające potrzebom wskazanym przez rezydentów inkubatora.

W 2013 roku w ramach projektu przeprowadzono seminarium na Uniwersytecie Beketowa przybliżające koncepcję oraz praktykę działania akademickich inkubatorów przedsiębiorczości na przykładzie inkubatora w AGH w Krakowie; wizyta studyjna do Polski dla osób związanych z organizacja i prowadzeniem inkubatora; konkurs na przygotowanie biznes planów, wyjazd do Polski dla autorów najlepszych biznes planów połączony z ministażami w polskim inkubatorze; przygotowanie rekomendacji dotyczących formy organizacyjnej i operacyjnej inkubatora; ostateczny wybór pięciu rezydentów inkubatora.

Wybrano firmy o następującej specjalizacji:

1. Analiza produktów i technologii stosowanych w budownictwie pod katem ich szkodliwości dla zdrowia i środowiska
2. Usługi audytu energetycznego budynków oraz optymalizacji zużycia energii.
3. Telefoniczne centrum drobnych usług remontowych.
4. „Jestem widoczny na drodze” – produkcja i upowszechnienia akcesoriów odblaskowych dla pieszych.
5. Produkcja systemu domowych ogrodów wertykalnych. 

W roku 2014 w ramach projektu planuje się następujące działania:

- Wsparcie działalności rezydentów inkubatora mikro grantami
- Dostarczenie możliwości konsultacji mentorskich oraz udziału w szkoleniach
- Przeprowadzenie wyjazdu do Polski na wystawy i inne wydarzenia o charakterze okołobiznesowym
- Stworzenie efektywnego modelu działania inkubatora po zakończeniu projektu.
- Upowszechnienie doświadczenia realizacji projektu wśród innych szkół wyższych Charkowa i wschodniej Ukrainy.

Szczegółowa informacja o działalności inkubatora będzie pojawiać się na stronie www.kname.biz.ua dostępnej od 16 czerwca 2014 roku.

Inkubator znajduje się pod adresem: Charków, ul. Rewolucji 11, lok. 2.

Pytania dotyczące realizacji projektu można kierować do koordynatorów projektu, w Polsce – Krzysztofa Filcek kf@pauci.pl , w Ukrainie – Wiaczesława Gusyev 
pauci.gusyev@gmail.com
 
Projekt jest współfinansowany w ramach projektu polskiej współpracy rozwojowej 2013 i 2014 przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Projekt jest realizowany w partnerstwie Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, Uniwersytetu Gospodarki Komunalnej im. Beketowa, Europejskiego instytutu Nieruchomości oraz Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa.