Program

Budżety miast ukraińskich – jeszcze jeden krok do przodu

Budżety miast ukraińskich – jeszcze jeden krok do przodu

20-Apr-2016

Ponad 450 urzędników i działaczy społecznych uczestniczyło w szkoleniach w ramach projektu „Budżety zadaniowe w Czerkasach i Winnicy - rozwój dobrego zarządzania i przejrzystości finansowej samorządu lokalnego w Ukrainie".

Projekt został zrealizowany przez Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI we współpracy z radami miast Czerkasy i Winnica i Urzędem Miasta Krakowa przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej i Inicjatywy Środkowoeuropejskiej w 2012-2015rr.

Projekt miał na celu wzmocnienie potencjału organów samorządu terytorialnego i organizacji społecznych w zakresie udoskonalenia dobrego zarzadzania w Winnicy i Czerkasach w dziedzinie budżetów lokalnych, zgodnego z następnymi zasadami:

  • w warunkach ograniczonych zasobów finansowych miast ważnym jest, aby środki budżetów lokalnych były wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem;
  • budżet powinien być sporządzony z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb społeczności;
  • przygotowanie i zatwierdzenie budżetu poprzedzone jest procesem analizy potrzeb mieszkańców miasta i zgodności z głównymi kierunkami rozwoju lokalnego;
  • budżet jest narzędziem do wprowadzania strategicznego planu rozwoju miasta;
  • wyniki wykonania budżetu są podstawą dla oceny skuteczności i efektywności wykorzystania środków.

W ramach projektu 370 przedstawicieli władz miejskich i aktywistów społecznych wzięło udział w seminariach, szkoleniach, okrągłych stołach, 20 urzędników wzięło udział w wizytach studyjnych i stażach w Polsce, 75 osób wzięło udział w konferencjach podsumowujących.

Ogólnie podczas realizacji projektu ukraińscy i polscy eksperci Fundacji PAUCI w Czerkasach i Winnicy skonsultowali opracowanie 15 miejskich programów celowych i budżetowych.

W ramach projektu został zorganizowany konkurs i przyznane dotacje następującym organizacjom społecznym:

  • Projekt «Oświetlone miasto – bezpieczna przestrzeń wspólnoty», CzMHO «Fundacja wspólnoty Czerkas» (Mykoła Makucha);
  • Projekt «Rozwój edukacji włączającej, jako jeden z czynników wpływających na tworzenie budżetu miasta», Hromadska organizacja młodzieży niepełnosprawnej «Harmonia», Winnica (Raisa Panasiuk, Zuzanna Zukowska);
  • Projekt «Zapewnienie społecznego wpływu w dziedzinie rozwoju pozaszkolnych placówek oświatowych w Czerkasach», Czerkaska obwodowa charytatywna fundacja «Parytet» (Serhij Gonczar, Serhij Slyńko).

W realizację projektu zostali zaangażowani eksperci Fundacja PAUCI: Izabella Stobnicka, Piotr Wierzchosławski (Urząd miasta Krakowa), Przemysław Górski (Fundacja «Topografia», Łódź), Denys Czernikow (koordynator parlamentarnej grupy ekspertów na temat integracji europejskiej), Natalia Bałdycz (Krajowa akademia zarządzania publicznego przy prezydencie Ukrainy, dr. administracji publicznej), Natalia Grynczuk (Krajowa akademia zarządzania publicznego przy prezydencie Ukrainy, dr. ekonomii, docent), Natalia Hnydiuk (wiceminister gabinetu Ministrów

Ukrainy - dyrektor biura rządu ds. integracji europejskiej, dr. administracji publicznej), Piotr Drygała (dyrektor biura NGO i aktywności społecznej przy radzie miasta Dąbrowa Górnicza).

W Czerkasach koordynatorem działań projektu była Natalia Dżugan, dyrektor departamentu polityki finansowej rady miasta, w Winnicy - Natalia Lucenko, dyrektorka departamentu finansów rady miasta.

Ogólna koordynacja projektu odbywała się przez biura PAUCI – w Kijowie (Olga Galycka, Kostiantyn Ploski) i w Warszawie (Adam Sauer, Krzysztof Filcek). Z wynikami projektu „Budżety zadaniowe" można zapoznać się w publikacji podsumowującej<