Budżet zadaniowy w Winnicy i Czerkasach - wsparcie dla przejrzystości finansowej i dobrego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego Ukrainy

Cel: wzmocnienie zdolności samorządów lokalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego do wzmocnienia skutecznego zarządzania w Winnicy i Czerkasach.

Biorąc pod uwagę ograniczone zasoby finansowe miast, ważne jest, aby:

- środki z budżetu lokalnego zostały wykorzystane zgodnie z założeniami;

- budżet został sporządzony z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb społeczności;

- przygotowanie i zatwierdzenie budżetu poprzedził proces analizy potrzeb mieszkańców miasta i głównych kierunków rozwoju lokalnego;

- budżet był instrumentem realizacji strategicznego planu rozwoju miasta;

- na podstawie osiągniętych rezultatów budżetu miasta oceniono efektywność wykorzystania

funduszy;

Komponenty:

- szkolenia, seminaria, okrągłe stoły;

- wizyty studyjne i staże;

- wsparcie doradcze;

- program mini-grantów dla organizacji pozarządowych.

Uczestnicy:

- mieszkańcy miast Winnica i Czerkasy;

- urzędnicy organów samorządu lokalnego;

- radni miejskich rad;

- pracownicy przedsiębiorstw komunalnych;

- przedstawiciele organizacji społecznych.

Projekt był realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej i Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.